0

ตระกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. บริษัทโกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออกและนำเข้า  รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬารองเท้าบูท รองเท้าแตะ และรองเท้าอีกหลายชนิด ได้จัดทำระบบ e-commerce นี้ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าประชาชนเกิดความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ   หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ,  โดยพยายามรวบรวมสินค้าทั้งหมดที่บริษัทกำลังผลิตอยู่  และเคยผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ สะดวกในการตัดสินใจสั่งซื้อปลีก   หรือตัดสินใจสั่งผลิตจำนวนมาก   ภายใต้ตราสินค้าของตนเองหรือภายใต้ตราสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ของลูกค้า

  2. ข้อมูลรายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทมีพยายามอย่างยิ่งที่จะตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ,  อย่างไรก็ตามก็อาจเกิดความผิดพลาดได้บ้างด้วยเหตุสุดวิสัย   ดังนั้นหากลูกค้ามีความสงสัยในข้อมูลประการใด   โปรดติดต่อสอบถามมายังบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หากความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อลูกค้า  บริษัทก็มีนโยบายที่จะรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นไว้  โดยไม่ทำให้ลูกค้าได้รับความเดือดร้อน

  3. บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล SSL(Secure Socket Layer) 256 bit เพื่อให้ความปลอดภัยในการระดับสูงสุดในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ตรงไปยัง Payment Gateway ที่ได้มาตรฐานระดับโลก  ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลของบัตรเครดิตใดๆถูกเก็บรักษาไว้ในระบบ e-commerce ของทางบริษัท
     
  4. บริษัทจะพยายามดูแลราคาจำหน่ายของสินค้าให้มีความเหมาะสม  จะไม่เพิ่มหรือลดราคา เพื่อทำลายระบบการแข่งขันอย่างเสรี   บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาในทุกๆช่องทางการขาย  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในทุกๆการจับจ่าย

  5. ภาพถ่ายสินค้าและข้อความทั้งหมดในเว็บไซต์นี้  เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัท  หากผู้ใดต้องการนำเอาภาพถ่ายสินค้าหรือข้อความต่างๆไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   กรุณาแจ้งขออนุญาตมายังบริษัทโดยทำเป็นหนังสือ 

  6. บริษัทขออนุญาตปิดกั้นผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น สั่งสินค้าแล้วปฏิเสธการรับสินค้าบ่อย  มีการกระทำหรือให้ข้อความใดๆอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ทางยริษัทได้รับความเสียหาย

  7. บริษัทให้ความสำคัญกับความยุติธรรม อาทิเช่น การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  และความเท่าเทียมกันในทุกๆมิติ อาทิเช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ (LGBTQ+)  ศาสนา รสนิยม  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม   บริษัทส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและสันติวิธี